Budování části Krnov - Kravaře

V pravém slova smyslu se jedná o smíšený projekt cyklostezky a cyklotrasy, který je realizován částečně na již hotových, funkčních a zpevněných komunikacích a částečně výstavbou nových úseků, mostů či lávek. Součástí projektu je také dopravní značení a vybudování doprovodného vybavení na trase, včetně odpočívek,“ uvedl Martin Dostál z oddělení rozvoje města Opavy. „Skutečnost, že Opava získala více než polovinu všech financí přidělených na cyklostezky v kraji vypovídá o tom, že byl projekt velmi dobře připraven,“ upozornil opavský primátor Zbyněk Stanjura. Cyklostezka od Krnova do velkých Hoštic bude dlouhá 33 km, z toho cyklistická stezka (stezka pouze pro cyklisty nebo pro smíšený pohyb chodců a cyklistů) bude mít necelých 18 kilometrů a cyklistická trasa (úseky podél místních komunikací) bude dlouhá 15 kilometrů.
mapa trasy+foto, fotogalerie (2012) fotogalerie (2011), 


HISTORIE:
19.9.2005 - Obdržel jsem první informaci o výstavbě nové části cyklotrasy č.55, Slezské magistrály z CDV (centrum dopravního výzkumu). Cyklotrasa se měla začít budovat na začátku roku 2006 a měla být hotova v roce 2008 (optimistická varianta) případně 2009 (pesimistická varianta).
17.11.2005 - Sdružení obcí se usilovně snažilo získat dotační prostředky z MS kraje, Ministerstva dopravy a SFDI. Řešili se také majetkové poměry. V tomto ohledu byla nejdřív vyřešena část Opava - Holasovice, nejhůře na tom byla část Brumovice - Úvalno. Akce byla zařazena do národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR jako jedna z nejpřipravenějších. Termín ukončení se posunul na rok 2010.
5.8.2006 Příprava 33 kilometrů dlouhé cyklotrasy z Krnova přes Opavu do Velkých Hoštic se pomalu chýlila ke konci. Na stavbu již bylo vydáno stavební povolení a do konce tohoto rokuměly být vyřešeny majetkoprávní vztahy.
27.6.2007 Statutární město Opava požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu" na realizaci její výstavby. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků však nebyla tato významná investiční akce podpořena. Statutární město Opava se ve spolupráci s městem Krnov a obcemi po trase se tak ucházela o finanční prostředky alokované v rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Realizace výstavby by měla být zahájena v roce 2008 a ukončena nejpozději v polovině roku 2009. 
19.3.2008V této době probíhali intenzivní práce na dořešení majetkoprávních vztahů. Byla také zadána studie proveditelnosti stavby, která je nedílnou součástí žádosti o dotaci z evropských fondů - Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko. V roce 2008 nebyla bohužel, vyhlášena na významné cyklistické stezky a trasy žádná výzva. Ta měla být vyhlášena až v roce 2009. Statutární město Opava požádalo na základě plné moci obcí Magistrát města Opavy, odbor dopravy o prodloužení stavebního povolení, jehož platnost končila v červnu 2008. Stavební povolení bylo pak prodlouženo do 30.06.2013
28.4.2009Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Statutární město Opava ve spolupráci s Městem Krnov a Obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice podalo žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Celkové výdaje projektu měla dosáhnout výše 64.941.528,07 Kč, dotace EU včetně dotace státního rozpočtu by měla činit 54.944.731,84 Kč. V tuto chvíli se čekalo na rozhodnutí Úřadu regionální rady Regionu Soudržnosti Moravskoslezsko o přiznání dotace.
25.7.2009 - Opavskému magistrátu, který dostavbu chybějících úseků magistrály připravovalo, se povedlo získat téměř pětapadesát milionů korun za které se postaví 18 kilometrů cyklostezek, jež doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Stavět se mělo na jaře 2010 a vše by mělo být hotovo do podzimu roku 2011.
12.4.2010 V této době probíhal proces výběru zhotovitele stavby. V průběhu měsíce dubna 2010 proběhne výběr zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace cyklostezky se očekával v červnu 2010, její ukončení v prosinci 2011.
11.10.2010došlo poblíž obce Držkovice k slavnostnímu zahájení výstavby Slezské magistrály (videona trase V.Hoštice-Opava-Krnov, která by měla být hotova v březnu 2012. Podle zástupce dodavatele stavby, by chtěli mít ale stavbu hotovou do konce roku 2011, to znamená, že některé úseky by mohli cyklisté využívat již příští rok. Stavba 33 km dlouhého úseku bude stát 65 mil., evropské dotace činí 55 mil., zbytek zaplatí města, obce a kraj.
V současné době probíhala výstavba této cyklistické stezky v úseku mezi Krnovem a Úvalnem, v průběhu příštího roku by měly následovat další úseky ve směru na Opavu a Velké Hoštice.
19.10.2011Po cyklotrase lze již dojet z Krnova až do Kravař. Prakticky chybí jen některá místa dokončit. Díky rozšíření golfovému areálu v Kravařích nebude končit nová trasa ve Velkých Hošticích ale až v Kravařích (tuto část financuje sám golfový areál)
Úsek v Krnově mezi cyklostezkou na Opavské ul. a Bližčickou ul. nepatří do tohoto projektu. V tomto úseku se počítá s kruhovým objezdem, z nějž bude vyvedena obchvatová komunikace. Protože ale dochází k odložení stavby obchvatu, vybuduje se v těchto místech dočasně cyklostezka. V budoucnu bude cyklostezka součástí kruhového objezdu.
28.10.2010 Fotogalerie z budování  části Krnov - Úvalno
16.10.2011 Fotogalerie z části Krnov - Kravaře, včetně porovnání starých a nových částí
19.10.2011 - Po cyklotrase lze již dojet z Krnova až do Kravař. Prakticky chybí jen některá místa vyasfalltovat. V Brumovicích – Pustý mlýn povede kousek trasy mezi restauracemi po chodníku (kvůli protipovodňových opatření nešlo v těchto místech zhotovit mostek přes říčku). 
10.11.2012 - Cyklotrasa byla v nedávných dnech zkolaudována
23.6.2012 - Fotogalerie z cyklotrasy Jeseník - Krnov - Hlučínské jezero
31.5.2013 - Cyklotrasa byla slavnostně otevřena Info+foto

Zdroje: Ing. Martin Dostál, Magistrát města Opavy, ing.D.Círová tisková mluvčí MÚ Krnov


O TRASE:
Trasa  má proměnnou šířku  2,0 m - 3,0 m,  pouze vyjímečně s.  1,5 m v původních stromových alejích. V šířce 4,0 m jsou realizovany jen vymezené  úseky určené pro pojíždění zemědělskou technikou.
Z Krnova je stavba vedena podél Petrova rybníka a dále po asfaltové cestě po rybničních hrázích a v blízkosti řeky Opavy. 
V obci Úvalno kříží cyklistická trasa se silnici III. třídy vedoucí na hraniční  přechod s Polskou republikou. Cyklistická trasa dále pokračuje po rekonstruovaných účelových komunikacích ze  štěrkodrti, v části mezi Úvalnem a Brumovicemi a take jako novostavba cyklistické stezky podél  vodoteče a po ochranné hrázi v topolové aleji, kde šířka stezky respektuje stávající alej s konstrukci ze štěrkodrti a separační geotextilii. Od hráze po Brumovicky mlýn je povrch stezky pro  pojezd výhradně cyklistů ze štěrkodrti. V souběhu se silnici 1/57 je v Brumovicích vybudována stezka pro chodce a cyklisty ze štěrkodrti. Dále v Brumovicích budou k vedeni trasy využity stávající živičné (asfaltové) místní komunikace. Mezi Brumovicemi a Holasovicemi je cyklistická trasa  vedena po rekonstruované komunikaci s provedeným živičným povrchem (asfaltovým).
Mezi Holasovicemi a Držkovicemi je cyklistická trasa vedená po nově realizovaných trasách (asfalt).  V Holasovicích a Držkovicích bude trasa vedená po silnicích III. třídy a místních komunikacích. Ve Vávrovicích trasa vede po místní komunikaci, kříží silnici III. třídy. V úseku mezi Vávrovicemi a Palhancem je podél místní komunikace nově vybudovaná cyklistická stezka  k využití i pro chodce v oddělených konstrukčních skladbách s asfaltovým povrchem a zámkové dlažby.
U odkaliště se trasa odklání na sever po místní komunikaci opatřena asfaltovým povrchem,  částečně kopíruje trasu bývalé železniční vlečky, u stavidel křižuje mlýnský náhon a pokračuje po  hrázi kolem  hřiště. V Palhanci je využito účelových komunikací v místě křížení cyklistické stezky.  Dále cyklistická trasa pokračuje po ochranné  protipovodňové hrázi až k tzv. vojenskému splavu s povrchem z recyklátu s asfalt. nátěrem. U mostu potom trasa pokračuje po stávajících  komunikacích v městských sadech. Dále je trasa v městských sadech svedena k pravému nábřeží  řeky Opavy k silničnímu mostu. Po mostě na ul. Mostní přechází trasa na levé nábřeží, po kterém pokračuje přes pěší lávku křižující P. potok k vyznačenému přechodu ul.  Pekařské.
Trasa  pokračuje  na  Hozovo nábřeží, kde v místě parčíku u nově vybudované odpočívky je svedena do bermy, kde pokračuje podél toku řeky až na Kolofíkovo nábřeží. V Opavě je  cyklistická trasa vedena po ochranných hrázích a  místních komunikacích. Na lávce přechází na  pravý břeh, a dále po nově realizované cyklistické trase podél řeky Opavy za objekty garaží s povrchem z červeného asfaltu.

Dále pokračuje cyklistická trasa kolem areálu Ostroje až k lávce v k.u. Malé Hoštice. Nový úsek cyklistické trasy je vybudován v Malých Hošticích podél Kateřínského potoka, který byl realizován s vazbou na novou protipovodňovou hráz a s povrchem z  OKS  I.  V obci Malé Hoštice  a Velké  Hoštice je cyklistická trasa vedena po místních a účelových komunikacích, které byly ve  vybraných úsecích rekonstruovány. Nová stavba cyklistické stezky je realizována od konce  zástavby obce podél stávající aleje a vodoteče mezi Malými a Velkými Hošticemi. V k.u. Malé  Hoštice je provedena z recyklaci s asfaltovým dvouvrstvým nátěrem. V k.u. Velké Hoštice je  cyklistická stezka s povrchem z asfaltobetonu ABJ III.

Ve Velkých Hošticích trasa protíná areál zámeckého parku, kde bylo  použito mechanicky  zpevněné kamenivo. Trasa dále pokračuje stávající zástavbou kolem hřiště a nově vybudované odpočívky na okraji obce Velké Hoštice, kde je u objektu cov ukončena.

Odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektove dokumentaceKrnov 
V úseku vedeném po hrázi Petrova rybníka bylo provedeno urovnáni,  zhutněni a úprava 
stávajícího nesoudružného  povrchu hráze.  Do povrchu byla zhutněna drobná frakce kameniva, která povrch hráze stmelí a zpevni. Vzhledem k tomu, že  nebylo možno zasáhnout do  konstrukce přelivné hráze Petrova  rybníka, byly na obou stranách přelivné hrany osazeny dopravní  značky C14a a C14b - cyklisto sesedni z kola.

Úvalno - Brumovice 

Vozovka komunikace po hrázi navazující na katastr Úvalna byl provedena ze štěrkové vrstvy. Vzhledem k velkému množství stromu lemujících budovanou komunikaci se předpokládá, že kořeny stromu by mohly zespodu narušovat vozovku a z toho důvodu byla místo zpevněné vozovky vrstvy KSC provedena vrstva SO stejne tloušťky.

Brumovice 

Vozovka komunikace vedené souběžně se silnici 1/57 a podél oplocení, byla rovněž provedena ze štěrkových vrstev. Vzhledem k obnoveni švestkové aleje podél komunikace by mohlo docházet k narušování vozovky kořeny stromu. Z tohoto důvodu byla místo zpevněné vozovky - KSC provedená vozovka ze štěrkových vrstev.

Velké Hoštice 

Na základě požadavku odd. památkové péče byla vozovka na okraji zámeckého parku navržena jako nezpevněná v návaznosti na stávající štěrkovou komunikaci v zámeckém parku.

Žádné komentáře:

Okomentovat